Historik

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus har sina rötter i omtanke. När detta barnsjukhus planerades, var ambitionerna gränslösa; detta skulle bli ett barnsjukhus i absolut toppklass - och på barnens villkor. Det var också skälet till att Astrid Lindgren gick med på att låna sitt namn till detta sjukhus i Solna - så olikt de sjukhusinrättningar för barn som funnits tidigare. Men ju närmare man kom byggstart, desto mer trängde sig verkligheten och budgetramarna på.

Det verkade som om det kanske inte skulle bli fullt så fantastiskt som det tänkts från början. Med oro såg man hur ambitioner verkade sänkas. I det läget bildades en stiftelse på initiativ av bland andra läkare på barnsjukhuset.

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus bildades redan 1996, då ombyggnaden av Karolinska sjukhusets barnkliniker påbörjats. Redan innan det nya barnsjukhuset stod klart hade vår stiftelse kunnat förmedla den donation som möjliggjorde uppförandet och driften av en mycket vacker simhall med bassäng för rehabilitering och rekreation.

När det nya barnsjukhuset invigdes i juni år 1998, hade vår stiftelse, med Astrid Lindgrens personliga godkännande, tagit namnet "Stiftelsen för Astrid Lingrens Barnsjukhus" med ett allt överordnat mål att "underlätta barnens vistelse vid barnsjukhuset för att påskynda deras tillfrisknande".

De första tjugofem åren har stiftelsen tagit emot pengar, tjänster och varor till ett värde av ca 185 miljoner kronor! Stödet tar sig många former, från stora donationer och långsiktiga sponsringsavtal till  olika former av samarbetsprojekt, gåvor och andra insatser.

Tack vare många människors empati och generositet har stiftelsen kunnat leva upp till sin centrala målsättning;

..att främja barns vård vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Stiftelsen skall därvid verka för att miljön inom sjukhuset, ur materiell och mänsklig synvinkel, underlättar barnens vistelse på sjukhuset och påskyndar deras tillfrisknande.


Stiftelsen har också under de första tio åren svarat för betydande insatser för såväl intern som extern information och därmed starkt medverkat till att profilera Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna för både de närmast berörda och i samhället i stort.
Astrid Lindgren och hennes värld står för fantasi, värme och kärlek; respekt och framtidshopp. Det är i den gemenskapen vi vill att barnsjukhuset skall fungera, i stort som smått.

I smått är sjukhuset en skärgård av små öar, lätta att överblicka och att lära känna, för barnen och för deras familjer och för alla dem, som här har sin gärning.

I stort skall sjukhuset vara Världens Bästa Karlsson; mycket nära forskning och utveckling om barn och om barnsjukdomar, om vårdformer och behandlingsmetoder.

I stort som smått skall vårt sjukhus dra till sig och hålla kvar människor som kan och vill arbeta med helheter - människor som kan leva med och förstå barnen och deras familjer, och som hjälper oss alla att kunna behålla hoppet, glädjen och respekten.

Därför just också Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

I slutet av november år 2016 flyttade 2/3 av Barnsjukvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna till NKS, ALB.

Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden.

Temat är organiserat i 20 patientflöden och ca 160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.

Vi tar emot ca 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.